ter Braak psychotherapie

email praktijk@terbraakpsychotherapie.nl

tel  06 547 587 69

 

PRIVACYSTATEMENT van ter Braak Psychotherapie, Drs. A.I.M. ter Braak

 

De praktijk ter Braak Psychotherapieis gevestigd te Amstelveen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34342335. De praktijk ter Braak Psychotherapiehecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe ter Braak Psychotherapiemet informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie ter Braak Psychotherapiepersoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van ter Braak Psychotherapie
 3. bezoekers van de website terbraakpsychotherapie.nl
 4. alle overige personen die met de praktijk ter Braak Psychotherapiecontact opnemen of van wie ter Braak Psychotherapiepersoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens

ter Braak Psychotherapieverwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van A.I.M. ter Braak zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, hetsurfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;)
 4. video-opnames tijdens sessies, toepassingen voor e-health, etc. Voor het maken van video-opnames tijdens sessies wordt expliciet toestemming gevraagd. Na gebruik van de beelden voor o.a. supervisie of onderwijsdoeleinden, zullen deze direct vernietigd worden.

Doeleinden verwerking

ter Braak Psychotherapieverwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.terbraakpsychotherapie.nl
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers

Rechtsgrond

Ter Braak Psychotherapieverwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 

Verwerkers

Ter Braak Psychotherapiekan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van ter Braak Psychotherapiepersoonsgegevens verwerken. Ter Braak Psychotherapiesluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.  

Persoonsgegevens delen met derden

De praktijk ter Braak Psychotherapiedeelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Ter Braak Psychotherapiedeelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.  

Doorgifte buiten de EER

Ter Braak Psychotherapie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt ter Braak Psychotherapieervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  

Bewaren van gegevens

Ter Braak Psychotherapiehanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 

Wijzigingen privacystatement

Ter Braak Psychotherapiekan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van ter Braak Psychotherapiegepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.  

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht ter Braak Psychotherapiete verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met ter Braak Psychotherapiedoor een e-mailbericht te sturen naar praktijk@terbraakpsychotherapie.nl   Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop A.I.M. ter Braak persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met ter Braak Psychotherapiedoor een e-mailbericht te sturen naar praktijk@terbraakpsychotherapie.nl Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).